Förvaltningsrättslig tidskrift

Förvaltningsrättslig tidskrift har sedan grundandet 1938 behandlat ämnen av allmän förvaltningsrättslig betydelse och utgjort ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter på detta område. Fokus för tidskriften ligger på svensk förvaltningsrätt i vid mening, med dess numera inte obetydliga inslag av internationella influenser. Även utblickar över hur andra näraliggande rättsordningar närmar sig förvaltningsrättsliga problemställningar är av intresse. Tidskriften ska belysa förvaltningsrätten i vid mening både ur ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Bidrag till tidskriften ska därmed ha en tydlig förvaltningsrättslig anknytning av mer allmänt intresse.

I tidskriften publiceras bidrag under någon av rubrikerna Praxis (aktuella domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen och Riksdagens ombudsmän), Artiklar (vetenskapliga bidrag granskade genom anonymt peer review-förfarande, vetenskapliga bidrag i övrigt eller praktiskt inriktade bidrag), Rättsfallskommentarer eller Anmäld litteratur (bokrecensioner).

Förvaltningsrättslig tidskrift bör citeras enligt följande exempel: FT 2021 s. 1

Utgivarens webbplats

Senast publicerade
Sortera efter:

Mest lästa från tidskrifter