Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 3: Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys, augusti 2018 s. 443–456

150
383

Artikeln handlar om vad den nu lagfästa proportionalitetsprincipen i den nya förvaltningslagen innebär. I artikeln beskrivs mot bakgrund av tidigare forskning hur principen, med ursprung i tysk förvaltningsrätt, har fått insteg i svensk lagstiftning och utvecklats genom praxis, delvis med hjälp av europarätten. Vidare undersöks i vilken mån den nya regleringen uppfyller lagstiftningens syfte att förtydliga vad som redan gäller och stärka rättssäkerheten. Lagfästandet innebär att myndigheter tydligt behöver förhålla sig till principen när argument om rimlighet eller liknande förs fram. Även om bestämmelsen verkar kunna uppfylla sitt syfte finns dock utmaningar när det gäller dess tillämpningsområde. En särskild fråga är här om domstolar och andra myndigheter ska kunna ge principen genomslag i strid med entydiga regler i speciallagstiftning. Även om den övergripande principen har en konstitutionell dimension är den nya bestämmelsen en reglering på lagnivå, som inte i sig ger stöd för att åsidosätta regler i andra föreskrifter.