En förvaltningslag för EU? – ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure i svenskt och nordiskt perspektiv

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2018 1, mars 2018 s. 39–58

137
371

Artikeln redogör för det förslag till modellregler för EU:s förvaltningsrätt som har utarbetats inom det europeiska forskningsnätverket ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) och vad förslaget principiellt kan innebära för förvaltningsrätten i Sverige och övriga nordiska länder. Särskilt undersöks vilken betydelse nordisk förvaltningsrätt har haft för modellreglerna, förutsättningarna för att modellreglerna kan antas som bindande EU-rättsliga regler samt vilken verkan modellreglerna därutöver kan få. Artikeln drar slutsatsen att de nordiska ländernas förvaltningsrätt visserligen har uppmärksammats i förslaget, men endast i mycket begränsad utsträckning. Vidare konstateras att det är osäkert om modellreglerna kan komma att antas i form av en bindande EU-rättsakt inom överskådlig tid. Modellreglerna kan ändå ha betydelse för utveckling av den jämförande förvaltningsrätten. De kan dessutom inspirera till en fördjupad behandling av förvaltningsrättsliga frågor, vilken rör sig bortom invanda mönster. Avslutningsvis framförs att det är viktigt att nordiska jurister deltar i den förvaltningsrättsliga diskussionen på nordisk nivå.