Nordisk socialrättslig tidskrift

Målsättningen med tidskriften är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området, men också att fördjupa kunskapen om och påverka nationell lagstiftning och tillämpning.

NST publicerar först och främst vetenskapliga artiklar men även kortare rättsfallskommentarer under rubriken Socialrätt i högsta instans - dvs. bidrag som tar sikte på aktuella avgöranden från de nordiska högsta instanserna, men också de europeiska fora som dömer i och beslutar om socialrättsliga frågor. I tidskriften publiceras även recensioner och debattartiklar. När det gäller längre vetenskapliga artiklar tillämpar tidskriften dubbel blind granskning (double blind peer review), dvs. granskning av två experter som är anonyma både i förhållande till författaren och varandra.

Vi välkomnar bidrag som berör socialrätt i vid bemärkelse, dvs. socialrättens alla ämnesområden - socialförsäkringsområdet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården (inklusive tvångsvårdslagstiftning). Till socialrätten räknas till exempel också medicinsk rätt och barnrätt. I enlighet med målsättningen att främja nordisk samverkan ser vi gärna bidrag från samtliga nordiska länder och inte minst artiklar som innefattar nordiska jämförelser. Vi ser också gärna tvärvetenskapligt präglade bidrag. Artiklar kan vara skrivna både på något av de skandinaviska språken och engelska.

NST är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Huvudredaktör för tidskriften är Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt tillsammans med redaktörerna Thomas Erhag, professor i offentlig rätt, Göteborgs universitet samt Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Uppsala universitet. Redaktionssekreterare för tidskriften är doktorand Tim Holappa (tim.holappa@juridicum.su.se).

Publisher's website

Last published
Sort by: