”Lex Lilla hjärtat”. Om rättsprocesserna och den politiska pendeln

Published in Förvaltningsrättslig tidskrift 2020 4, December 2020 s. 671–710

164
568

En liten flickas tragiska död utlöste under året en medial debatt om barn som far illa. Men en nygammal lagstiftningsfråga väcktes också till liv: Hur bör samhället balansera de intressen som aktualiseras vid upphörande av tvångsvård, nämligen intresset av återförening å ena sidan, och intresset av skydd och kontinuitet å andra sidan? I artikeln placeras fallet Lilla hjärtat i sin rättsliga och politiska kontext. Rättsprocesserna analyseras i ljuset av lagstiftningens nuvarande utformning och befintlig praxis. Därefter beskrivs tidigare och pågående lagstiftningsärenden, avseende upphörande av tvångsvård enligt LVU. Dessa lagstiftningsärenden kan, enligt författarnas mening, beskrivas som en politisk pendel, som nu håller på att slå över – från återförening till kontinuitet, med barnets bästa som legitimeringsgrund. Författarna påkallar försiktighet, inte bara i samhällsdebatten utan också i lagstiftningsprocessen, som – om den drabbas av fartblindhet – riskerar att göra mer skada än nytta för den grupp vars intressen lagstiftningen ska skydda.