Disciplinary measures in school – Finland and Sweden

Publicerad i Nordisk socialrättslig tidskrift nr 27–28.2021, april 2021 s. 85–118

225
954

Målsättningen med den finska lagen om grundläggande utbildning och den svenska skollagen är att eleverna i skolan ska få en så högkvalitativ utbildning som möjligt. Som ett led för att åstadkomma denna målsättning innehåller dessa lagar bestämmelser om ordning, trygghet och disciplin. Bestämmelserna tar sikte på både förebyggande och tillrättaförande åtgärder. I denna artikel ligger fokus på barn- och ungdomsskolan där främst de tillrättaförande åtgärderna diskuteras. Syftet med artikeln är att presentera och jämföra vilka disciplinära åtgärder som är tillåtna i de två länderna och förutsättningarna för att få vidta sådana åtgärder. Bestämmelsernas utformning diskuteras sedan i ljuset av lagstiftarens målsättning med regleringen.