Anställdas beslutanderätt i kommuner och regioner

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2022 3, oktober 2022 s. 349–364

64
91

I artikeln analyseras det rättsliga utrymmet för att delegera beslutanderätt från nämnder till tjänstemän i kommuner och regioner. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar på senare år prövat frågan när delegation är möjlig. En slutsats som kan dras av praxis är att det är beslutets konsekvenser, snarare än vilka politiska intentioner som ligger bakom det, som avgör hur stort utrymmet för delegation är. När ställningstagande ska tas till om myndighetsutövning kan delegeras är det inte avgörande om beslutet är betungande eller gynnande för den enskilde. Vid bedömningen ska vikt i stället läggas på om det från kommunens synvinkel är av rutinartad natur och i enlighet med gällande praxis. När det gäller andra beslut är delegation möjlig om beslutet inte medför stora ekonomiska eller organisatoriska effekter för kommunen eller regionen. I artikeln argumenteras också för att det finns ett behov av en större översyn av frågan om förhållandet mellan förtroendevalda och anställda.